آموزش استاندارد اصناف

در راستای ترویج فرهنگ استاندارد و آشنایی اتحادیه های صنفی و متقاضیان صدور جواز کسب با قوانین و مقررات استاندارد، دوره های آموزشی برای اصناف برگزار می گردید. در این دوره های آموزشی ضمن توضیح رویه نظارت اداره کل استاندارد بر روی کالاهای مشمول استاندارد اجباری مورد عرضه در سطح بازار و اطلاع رسانی مقررات نظارتی استاندارد، بر اهمیت استانداردسازی در هر یک از مراحل تولید، تمرکز و عرضه کالای مشمول استاندارد تأکید شد.

در این دوره های آموزشی همچنین نحوه استفاده از سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ سازمان ملی استاندارد برای بررسی اصالت کد ده رقمی نشان استاندارد درج شده بر روی کالاها، به اصناف آموزش داده می شود.

به همین منظور تمامی مالکان، مدیران و متصدیان اصناف می توانند جهت استفاده از خدمات مذکور به صفحه "مرکز آموزش" گروه زنجیره در این سامانه مراجعه و پس از تکمیل مراحل ثبت نام خود، از محتوای آموزشی بصورت مستقیم بهره برداری نمایند. 

 

 


زنجیره؛ توسعه هوشمند