مدیریت پسماند

مدیریت پسماند یا مدیریت زباله (به انگلیسی  Waste management) : مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت زباله از زمان تولید تا دفع نهایی آن است. این فعالیت‌ها شامل جمع‌آوری ،انتقال و دفع زباله و نظارت بر اجرای قوانین مربوط به مدیریت پسماند است.
زباله می‌تواند شکل جامد، مایع یا گاز داشته باشد و هر کدام از این انواع زباله نیازمند روش‌های مخصوص به خود برای مدیریت است. مدیریت پسماند شامل همه انواع زباله منجمله زباله صنعتی، بیولوژیکی و خانگی است. در بعضی موارد زباله می‌تواند بر روی سلامت انسان زیان‌بار باشد. هدف مدیریت پسماند کاهش اثرات زبانبار زباله بر روی سلامت انسان، محیط زیست و زیبایی‌شناسی است.
قسمت اعظمی از مدیریت پسماند مربوط به مدیریت زباله‌های جامد شهری است که همان زباله‌های تولید شده توسط خانه‌ها، صنایع و فعالیت‌های تجاری است.
پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند که شامل: 1- پسماند های عادی (خانگی و روزمره)، 2- پسماندهای پزشکی (بیمارستانی)، 3- پسماند های کشاورزی، 4- پسماندهای صنعتی و 5- پسماندهای ویژه (که شامل پسماندهای خطرناک چهار مورد قبلی می باشد و نیاز به مراقبت های ویژه و مدیریت خاص دارند).
جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادها ی عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم می باشد و کلیه شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
به همین منظور تمامی مالکان، مدیران و متصدیان اصناف می توانند جهت استفاده از خدمات مذکور به صفحه "میز خدمت" گروه زنجیره در این سامانه مراجعه و پس از تکمیل مراحل ثبت نام خود، از خدمات تخصصی مراکز ارائه دهنده خدمات مدیریت پسماند بصورت مستقیم بهره برداری نمایند. 

 

 


زنجیره؛ توسعه هوشمند