منشور اخلاقی گروه

 

 

 • رعایت اصول قانون تجارت و اصل رقابت پذیری.
 •  رعایت حق، عدالت و انصاف در برخورد با اصناف.
 •  تعهد بر اجرای اصول صداقت، پشتکار، خلاقیت و تلاش مضاعف در قبال آن.
 •  پایبندی به اصول و مقررات قانون و شرع مقدس اسلام و تلاش در جهت آن.
 •  حفظ اسرار مراجعین و عدم ‌افشای آن به افراد غیر.
 •  رعایت نظم و انضباط در انجام امورات محوله.
 •  رعایت اصل بی‌طرفی و خودداری از برخورد سلیقه‌ای با موضوع و رعایت احترام طرف‌های مقابل.
 •  حفظ احترامات و رعایت شأن مقامات محترم سازمانها و انجمن و شرکتهای خدمت دهنده.
 •  استفاده از خرد جمعی در یافتن راه‌حل‌ها و رفع مشکلات مراجعین و خودداری از اعمال نظر فردی.
 •  پرهیز از هرگونه بزرگ‌نمائی مسئولیت‌ها و اختیارات.
 •  انتقادپذیری و رعایت اصل سعه ‌صدر در پذیرش انتقادات و ترتیب اثردادن به آن.
 •  حضور به موقع جهت اجرای بهینه وظایف و تعهدات محوله.
 •  شهامت و شجاعت در انجام امور محوله .
 •  تلاش در جهت ارتقاء علم و تجهیز شدن به علوم جدید در جهت ارتقاء کیفیت خدمات در دستور کار.
 •  در نظر گرفتن وضعیت مالی مراجعین و پرهیز از هرگونه اجحاف با آنان در قراردادهای منعقده.
 •  حفظ مدارک و پرونده‌های متقاضیان.

 


زنجیره؛ توسعه هوشمند