نمونه برداری

میکروب ها به طور معمول به صورت گسترده و غیریکنواخت در فرآورده های غذایی پراکنده می شوند. سلامت و حفظ غذا مستقیما بستگی به تعداد میکروارگانیسم های موجود در آن دارد. شمارش کلی میکروبها درجه پوسیدگی و فساد مواد غذایی را روشن می کند. البته پایین بودن تعداد میکروبها همیشه دلیل سلامت ماده غذایی نمی تواند باشد چون ممکن است در اثر فرایند های حرارتی و آماده سازی نمونه غذا ، تعدادی از میکروبها نابود شوند ولی سم آنها باقی بماند. پس هدف میکروبیولوژی مواد غذایی بایستی تشخیص میکروارگانیسم ها و فرآورده های آنها در مواد غذایی باشد

هدف از نمونه برداری بررسی نمونه ازنظر میکروبی، شیمیایی، فیزیکی و قابلیت مصرف و استفاده می باشد، که به جهت:

1. کنترل مستمر کالا در سطح عرضه:

-  محصولاتی که بصورت فله عرضه می شوند

 - تولیدات صنفی (رستوران ها، اغذیه فروشی ها، استخرها و ...)

  - محصولاتی که بصورت بسته بندی شده عرضه می شوند (تولید داخل و وارداتی)

 2. بررسی فرآورده های مشکوک به فساد

 3. بررسی شکایات واصله

4. صدور یا تمدید پروانه های بهداشتی

 5. بروزمسمومیتها یا بیماریهای ناشی از مواد غذایی آلوده

به همین منظور تمامی مالکان، مدیران و متصدیان اصناف می توانند جهت استفاده از خدمات مذکور به صفحه "میز خدمت" گروه زنجیره در این سامانه مراجعه و پس از تکمیل مراحل ثبت نام خود، از خدمات تخصصی آزمایشگاه ها و مراکز ارائه دهنده خدمات نمونه برداری بهداشتی بصورت مستقیم بهره برداری نمایند. 

 

 


زنجیره؛ توسعه هوشمند